top of page

Prototype Conceptual Service

บริการสร้างสินค้าหรือบริการที่เป็นนวัตกรรมต้นแบบทางธุรกิจ

การสร้างนวัตกรรมต้นแบบทางธุรกิจ เป็นหัวใจในการแข่งขันของโลกธุรกิจยุคดิจิตอล ณวันนี้ จากการนำเทคโนโลยี ด้านไอที ไม่ว่าจะเป็น IoT, Blockchain , Big Data , AI หรือ อื่นๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมในการพัฒนา ธุรกิจนวัตกรรม ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ  กระบวนการสร้าง รวมถึง ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของทีมงาน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ  ทางบริษัท ได้เปิดบริการในการช่วยสร้างนวัตกรรมต้นแบบทางธุรกิจ ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่สนใจ โดยทางบริษัทจะถ่ายทอดขั้นตอนกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ รวมทั้งทักษะความรู้ของเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา ให้กับบุคคลากรหรือทีมงานขององค์กร เพื่อใช้ไปขยายต่อยอดนวัตกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ได้

bottom of page