top of page

IT Health Check and Assessment Service

บริการตรวจสอบและประเมินสุขภาพของระบบไอทีในองค์กร


สุขภาพของระบบไอทีในองค์กร คือ สภาวะของระบบงานต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ที่สามารถทำงานได้ตามปกติ โดยไม่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็น ระบบทำงานช้า,  มีข้อผิดพลาดบ่อย หรือ ระบบไม่เสถียร ซึ่งส่งผลกระทบกับการบริการของแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ


ทางบริษัท ได้เปิดบริการตรวจสอบและประเมินสุขภาพของระบบไอทีสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจ โดยทางบริษัทจะส่งทีมงานเข้าไปทำงานร่วมกับลูกค้า ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์  ตรวจสอบ หลังจากนั้น ทางบริษัท จะสรุปคำแนะนำในรูปแบบรายงาน หรือ พรีเซนเตชั่น สำหรับองค์กร เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป  โดยการแนะนำอยู่บนพื้นฐานจาก ประสบการณ์ ของผู้เชี่ยวชาญ และ best practices ของการใช้งานและสถาปัตยกรรมของแต่ละซอฟแวร์ 


นอกจากนี้ ทางบริษัท ยังมีบริการเสริม ดังนี้


IT Expert Consulting Services


บริการให้คำปรึกษาเพิ่มเติม สำหรับ ลูกค้า ที่มองหาผู้เชี่ยวชาญ ในบางซอฟแวร์ ที่บุคคลากรในองค์กรยังขาดทักษะ , คำปรึกษาทางด้านการหาสาเหตุของปัญหาของระบบงานปัจจุบัน, การหาคอขวดทางด้านประสิทธิภาพในระบบงาน รวมทั้งคำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยให้ระบบงานทำงานรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม


IT Strategy and Roadmap Consulting Services


บริการให้คำปรึกษาในการวางแผนปฏิรูประบบไอทีในองค์กรเพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิตอลและนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐ  โดยทางบริษัท ช่วยทางลูกค้าในการจัดทำ IT Roadmap  ซึ่งเป็นวิธีเชิงกลยุทธ์ในการเชื่อมกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้ากับส่วนงานทางด้านไอทีขององค์กรให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ


Cloud Migration Consulting Services


บริการให้คำปรึกษาทางด้านคลาวด์ ในการย้ายระบบงานปัจจุบันไปอยู่บนเทคโนโลยีคลาวด์ ไม่ว่าจะเป็น private , public หรือ Hybrid โดยช่วยประเมินประโยชน์และความคุ้มค่า รวมทั้งให้คำแนะนำปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงต่างๆในการย้าย


DevOps Consulting Services


บริการให้คำปรึกษาทางด้านกระบวนการพัฒนาระบบงานที่ต้องการนำ DevOps เข้ามาใช้  ซึ่งเป็นการรวมแนวทางการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการ ( ไอที ), การควบคุมคุณภาพของระบบ และกระบวนการพัฒนา ให้ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง ผ่านขั้นตอนการออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และนำเสนอที่มีความรวดเร็วและประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม  ซึ่งเหมาะสำหรับ องค์กรธุรกิจที่มีทีมงานบุคลากรทางด้านไอทีในการพัฒนาและดูแลระบบในองค์กรเอง 

Application Transformation Consulting Services

บริการให้คำปรึกษาทางด้านการปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมให้ทันสมัยขึ้น  เพื่อรองรับระบบงานที่เรียกว่า cloud native ซึ่งออกแบบบนพื้นฐานสถาปัตยกรรม microservices และทำงานบนเทคโนโลยีที่ใช้ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์น้อยลงที่เรียกว่า container  ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น IoT, Blockchain, Big Data, AI ได้ง่าย เพื่อนำมาใช้ในการสร้างแนวนวัตกรรมบริการทางดิจิตอลใหม่ๆเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกลงกว่าเดิม มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมทั้งรองรับการขยายตัวการทางธุรกิจในอนาคตได้เป็นอย่างดี
 

bottom of page