top of page

ความรู้พื้นฐานสำหรับ Cloud Native Platform

หลักการและเหตุผล

ในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล  องค์กรต่างๆจำป็นต้องปรับตัวในการมองหากระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อใช้เพิ่มหรือปรับปรุงบริการหรือสินค้าให้ตรงความต้องการของตลาดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  โดยแนวทางที่สำคัญประการหนึ่งคือการปรับการพัฒนา application ให้สู่รูปแบบ Cloud Native   Cloud Native Application เป็นแอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาและนำไปใช้งานในรูปแบบคลาวด์โดยมีคุณสมบัติต้องออกแบบในลักษณะ Microservice โดยมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมภายใต้วัฒนธรรม DevOps  และทำงานภายใต้เทคโนโลยี Container ซึ่งทำให้สามารถสเกลได้อย่างรวดเร็ว,ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังทำให้เราสามารถออกบริการของระบบใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม

วัตถุประสงค์การอบรม

 • เรียนรู้จักแนวคิด,คุณสมบัติและประโยชน์ของ cloud native application

 • เรียนรู้แนวคิดการออกแบบ application  ในลักษณะ microservice

 • เรียนรู้ twelve factor app ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของการพัฒนา application เพื่อรองรับ cloud native

 • รู้จักพื้นฐาน,ประโยชน์และการใช้งานของ docker container

 • รู้จักพื้นฐาน,ประโยชน์และการใช้งานเบื้องต้นของ Kubernetes Container Platform

 • รู้จักและทดลองปฏิบัติโดยใช้กระบวนการ DevOps ในการพัฒนา cloud native application

กลุ่มเป้าหมาย

โปรแกรมเมอร์ หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจเริ่มต้นเรียนรู้การพัฒนา cloud native application

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • เข้าใจพื้นฐานและการพัฒนา cloud native application ได้อย่างถูกต้อง

 • เข้าใจการออกแบบ application ตามแนวคิด microservice

 • เข้าใจพื้นฐานและการใช้งานของ docker container

 • เข้าใจพื้นฐานและการใช้งานเบื้องต้นของ Kubernetes Container Management Platform

 • ทดลอง deploy sample application บน Kubernetes  Platform

ระยะเวลาการอบรม 

2 วัน

สถานที่ใช้อบรม

แจ้งให้ทราบในภายหลัง

กำหนดการการอบรม

 • วันที่ 1

  • Cloud Native Application Overview

  • Microservices Overview

  • Twelve Factor Apps Overview

  • Introduction to Container and Docker

  • Anatomy of a Docker Container

  • Basic Docker Networking

  • Basic Docker Security

 • วันที่ 2

  • Container Orchestration and Kubernetes Overview

  • Kubernetes Architecture – Components

  • Basic Kubernetes Networking

  • Kubernetes Storage Management

  • Helm Overview

  • Lab: Build and deploy a sample application to a Kubernetes

ค่าใช้จ่าย

แจ้งให้ทราบในภายหลัง

ติดต่อสอบถาม

แจ้งความสนใจได้ที่ email : [email protected]

bottom of page