top of page

Enterprise Architecture:EA2 Infrastructure ไม่มี 1FIT4ALL ต้องออกแบบตามรูปแบบธุรกิจเฉพาะตัวเมื่อครั้งที่แล้ว EA1 ได้กล่าวถึงเรื่อง Enterprise Architecture ว่าประกอบไปด้วยหลายมิติ ทั้งมิติด้านธุรกิจ และ มิติด้านเทคโนโลยี ซึ่งในส่วนของมิติด้านเทคโนโลยีเอง สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้อีก 3 กลุ่ม ได้แก่ Infrastructure, Application และ Data วันนี้จะลงรายละเอียดในกลุ่มของ Infrastructure ดังนี้


มิติด้านเทคโนโลยี กลุ่ม Infrastructure ในมุมของ EA มีองค์ประกอบหลักได้แก่1.Server : ปัจจุบัน server มีหลายประเภท ทั้งแบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย, เครื่องพีซี, โน้ตบุค หรือในอนาคตอันใกล้อาจจะได้เห็นเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่มีขนาดเล็กลง หรือ แม้กระทั่งอาจใช้มือถือเป็น server


2.Storage: ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูล Storage มีหลายประเภทซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการว่าต้องการความเร็วในการเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บ เช่น disk ประเภทที่มีความเร็วของการเข้าถึงต่ำ, disk ประเภทที่มีความเร็วของการเข้าถึงสูง ถึงสูงมาก, Storage แบบ Solid State Disk, storage แบบ Flash Disk ความเร็วในการเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เราจะเลือก Storage เพื่อนำมาใช้งาน


3.Network: เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆเข้าหากัน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน Network ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น 2 แบบหลัก ได้แก่


  • Wide Line คือ การเดินสายภายในเพื่อใช้ในองค์กร อย่างเช่น Local Area Network หรือ การเดินสายเพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลผ่านการเดินสายพวก Leased Line หรือ เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สาย Cable เหล่านี้คือพวก Wide Area Network


  • Wireless เป็นการเชื่อมต่อที่ไม่ต้องเดินสาย cable ปัจจุบันมีการใช้ทั่วไป เช่น ระบบ WiFi


องค์ประกอบหลักของ Infrastructure ทั้ง 3 ส่วนนี้ ใช้รองรับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ในปัจจุบันนี้แต่ละส่วนมีการออกแบบเพื่อนำแต่ละส่วนมาผสมใช้งานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น Server บางองค์กรยังมีการใช้งาน mainframe server ร่วมกับ Unix Server หรือ mini server (เช่นของ IBM AS/400) ที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอยู่ จะเห็นได้ว่าแต่ละองค์กรมิได้มี Server แค่เครื่องเดียวหรือจำกัดแค่แบรนด์เดียว ซึ่งเครื่อง server เหล่านี้ก็มีระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน


ในส่วนของ Storage นั้น มีรูปแบบการจัดเก็บหลายแบบ เช่น Database มีการออกแบบการจัดเก็บให้อยู่ในแบบ Blog Storage , Share File มีการจัดเก็บเป็น File Storage หรือ เทรนสมัยใหม่ซึ่งมีแนวคิดการจัดเก็บเป็นแบบ object storage เช่นเก็บ VDO file, unstructured data ต่างๆ การที่ storage มีหลายแบบนี้ ทำให้การนำ Storage ไปใช้งานต้องมีการออกแบบให้สอดคล้องกับการทำงาน มีประสิทธิภาพทั้งในส่วนการใช้งานและการบริหารจัดการ


ในส่วนขององค์ประกอบ Network องค์กรที่มีเครือข่าย LAN Line ที่ใช้อยู่เดิมก็ได้มีการเพิ่มระบบ wireless WIFI เข้ามา จึงเห็นได้ว่าอุปกรณ์ network ที่องค์กรนำมาใช้มีความหลากหลายและซับซ้อนมากชึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาว่าจะนำอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้เชื่อมต่อกันและใช้งานตามความเหมาะสมได้อย่างไร


ปัจจัยหลักสำคัญที่ต้องคำนึงเวลาออกแบบ EA คือ


  • “ประเภทของงาน” ประเภทของงานจะเป็นตัวบอกเราว่างานที่ออกแบบควรจะเลือก Server, Storage ประเภทไหนมาใช้ หรือ เลือกเครือข่ายขนาดไหน Bandwidth เท่าไรมาใช้งาน โดยคำนึงถึงปริมาณข้อมูล, workload ของแต่ละประเภทที่ต้องการใช้, ชนิดของข้อมูล เช่นข้อมูลที่ใช้เป็น Record อย่างเดียว หรือเป็น Unstructured พวก VDO/audio file รวมอยู่ด้วย


  • “Speed” หรือ ความเร็วของการเข้าถึงระบบงาน ก็มีความสำคัญในการออกแบบ ผู้ใช้งานระบบสามารถ “รอ” ได้แค่ไหนในการใช้ระบบ ผู้ใช้งานต้องการที่จะ” เคาะรายการ” แล้วเห็นข้อมูลทันที หรือสามารถ ”รอ”ได้กี่วินาที จึงต้องพิจารณาปริมาณข้อมูลที่รับส่งจากอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานที่เข้าถึงเครือข่ายในการออกแบบ Bandwidth


  • “Scalability and Stability” หรือ ความเติบโตและความเสถียรของระบบ เป็นผลกระทบที่เกิดจากอัตราการเติบโตของระบบ เช่น จำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานระบบมีผลต่อปัญหาคอขวดของ bandwidth หรือเวลาที่ระบบต้องให้บริการ เช่น 24x7


  • “Security” หรือ ความปลอดภัย เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเสมอในทุกขั้นตอนของการออกแบบ เช่นการจัดเก็บข้อมูลใน Storage ใน Disk จะต้องมีวิธีการการป้องกันคนที่ไม่เกี่ยวข้อง ต้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล, ความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล ต้องมั่นใจว่าไม่มีใครเสามารถเข้ามา Hack ข้อมูลระหว่างทางของการรับส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมายังอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ใช้งาน


จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ Infrastructure ทั้งหมดและเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ต้องพิจารณาในการออกแบบให้เหมาะสมตามการใช้งาน


นอกจากพื้นฐาน infrastructure ที่มีมานานแล้ว ยังต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดตามมามากมาย เช่น mobile technology ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากในปัจจุบัน, Internet of Thing (IOT) technology, Cloud Technology เป็นต้น โดยเฉพาะ Cloud Technology เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการออกแบบ Infrastructure ที่ช่วยให้องค์กรไม่จำเป็นต้องลงทุน Server หรือ อุปกรณ์ต่างๆ เอง ว่าจะนำมาประยุกต์ใช้และประสานกันได้อย่างไร


บทความครั้งต่อไปจึงจะยังคงอยู่ในหัวข้อของ Infrastructure แต่จะเน้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆว่ามีผลกระทบต่อการออกแบบ Infrastructure EA อย่างไร


อย่าพลาด ตอนต่อไปของเราbottom of page