top of page

ความสำคัญของ DevOps และแอปลิเคชั่นแบบ Cloud-Native สำหรับองค์กรกับการเข้าสู่โลกยุคดิจิตอล

เริ่มต้นบทความใหม่ ด้วยคำสองคำ ที่บางคนอาจจะรู้จักมันอย่างดีหรือบางคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยิน คือ คำว่า “DevOps” และ “Cloud-Native” ฌ วันนี้เราพูดถึงยุคดิจิตอลกัน แล้ว สองสิ่งนี้มันเชื่อมโยงเข้าสู่โลกดิจิตอลได้อย่างไร สองเรื่องนี้ ถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆ ก็เหมือนกับ ภาพยนตร์หรือหนัง ที่เราดูกันอยู่ ซึ่งเราก็จะดูหนังที่ถ่ายทำเสร็จแล้ว แต่เราไม่ได้เห็นเบื้องหลังการถ่ายทำว่าผลิตมาด้วยเทคนิคแบบไหน ใช้เวลานานเท่าไร ใช้ทีมงานกี่คน. ซึ่งเทียบกับโลกของไอที ก็คือ แอปลิเคชันที่เราเรียกใช้บนมือถือหรือเข้าถึงทาง web หรือ เข้าทาง social ต่างๆ ก็เปรียบเสมือนหนังที่เราดู DevOps ซึ่งคือกระบวนการสร้างแอปลิเคชั่นก็เทียบได้กับกระบวนการถ่ายทำ Cloud- Native ก็อาจเปรียบได้กับภาพยนตร์ที่ถ่ายทำด้วยการนำเทคนิคหรือรูปแบบที่ทันสมัยมาใช้ นั่นคือแอปลิเคชั่น แบบ Cloud-Native เป็นรูปแบบที่ให้เราสามารถสร้างแอปพลิเคชั่นเพื่อเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น IoT, Blockchain, Big Data, AI หรือ อื่นๆ ได้อย่างง่ายและสะดวกรวดเร็ว ที่พูดเชิงเปรียบเทียบมา พยายามให้เห็นว่า DevOps และ Cloud-Native เป็นกระบวนการทางด้านไอทีในการสร้างแอปลิเคชั่นที่เป็นนวัตกรรมเชิงธุรกิจในโลกยุคดิจิตอลนั่นเอง ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ หรือสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้บริโภค เพื่อใช้สร้างความแตกต่างทางด้านธุรกิจ

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า DevOps และ Cloud-Native มันเปรียบได้กับงานเบื้องหลัง ซึ่งกระบวนการพัฒนาแอปลิเคชั่น ก็ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น เช่นเดียวกับภาพยนตร์ ที่เริ่มต้นจาก ภาพยนตร์ขาวดำ ไม่มีบทพูด เริ่มใส่เสียงพูด เปลี่ยนเป็นสี ใส่สเปเชียลเอฟเฟคใหม่ๆเข้าไปเรื่อยๆตามยุคสมัย DevOps และ Cloud-Native ก็เป็นรูปแบบการพัฒนาแอปลิเคชั่น ตามแนวทางวิศวกรรมซอฟแวร์ ที่วิวัฒนาการเรื่อยมาตามยุคสมัย โดยปรับปรุงทั้งในส่วนวิธีการและเทคโนโลยีมาเรื่อยๆ จนก้าวเข้าสู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยการปรับปรุงตั้งใจมุ่งเน้นประโยชน์ที่ดีขึ้นในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง ความรวดเร็ว, ค่าใช้จ่ายที่ถูกลง, ความยืดหยุ่นที่สูง, การเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ง่าย เป็นต้น

นอกจากนี้ยังพบว่าในสมัยก่อนระบบแอปลิเคชั่นถูกพัฒนาขึ้นมา วัตถุประสงค์มุ่งเน้นเพื่อช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบัน จะพบว่าระบบแอปลิเคชั่น ยกตัวอย่าง แอป บนมือถือ เป็นต้น สามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการนำเสนอไปยังผู้บริโภคโดยตรง นั่นคือ แนวคิดของธุรกิจนวัตกรรมในโลกดิจิตอล นั่นเอง ดังนั้นองค์กรมีความต้องการได้ธุรกิจนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อมาใช้เป็นกลยุทธในการผลักดันให้ธุรกิจเติบโตขึ้น ดังนั้นมุมมองที่เปลี่ยนไปคือ แอปลิเคชั่นที่ถูกสร้างรองรับนวัตกรรมต่างๆ สามารถมองเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่มีมูลค่าขององค์กรได้เช่นกัน

ดังนั้นเมื่อย้อนกลับมาในมุมมองขององค์กรกับบทบาทความสำคัญของ DevOps และ Cloud-Native ผมคงทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่ให้เอาไปคิด ว่า สำหรับแนวทางสร้างธุรกิจนวัตกรรม ด้วยกระบวนการ, รูปแบบ และเครื่องมือสมัยใหม่ทางไอทีนี้ องค์กรควรที่จะเริ่มลงทุนพัฒนาบุคลากรในองค์กรของตัวเอง ให้รู้จักกับ DevOps และ Cloud- Native เพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรมด้วยทีมงานขององค์กรเอง หรือ ว่าควรไปจ้างบริษัทหรือหน่วยงานภายนอกมาสร้างธุรกิจนวัตกรรมให้ คำตอบที่เลือกนี้คงเป็นตัวบ่งบอกเองว่าองค์กรให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหน

ในบทความนี้ มุ่งเน้นถึงประโยชน์และความสำคัญ ยังไม่ได้ลงรายละเอียดในทั้งส่วนของ กระบวนการ, ขั้นตอนและเทคนิคของ DevOps และ Cloud-Native แอปลิเคชั่น ซึ่งตั้งใจกล่าวถึงในตอนต่อๆไป

bottom of page