top of page

พาธุรกิจให้เป็นที่ 1 ด้วยเคล็ดลับ 8 Digital Transformation Module


ใครๆ ก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ แต่ที่มากกว่านั้นคือเจ้าของธุรกิจทุกคนอยากประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่ง โดยเฉพาะต้องการสร้างระบบภายในขององค์กรให้ตอบโจทย์การทำธุรกิจ ช่วยให้การทำธุรกิจไหลลื่นตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุด แต่โลกเปลี่ยนทุกวัน ปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลา เทคโนโลยีและ ITปรับทุกวินาที Strategy เดิมเคยตอบโจทย์ได้หมดทุกข้อ ก็อาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปในวินาทีนี้


ยามที่โลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพราะการบีบรัดด้วยสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลักให้ธุรกิจจำเป็นต้องอาศัย IT ทั้งหมด Back Office ด้าน IT ที่เดิมเคยใช้ได้ดี อาจไม่ดีเหมือนเดิมอีกต่อไป และระบบงานที่เคย Plug กันอย่างราบรื่น อาจจะไม่ได้ match อีกแล้ว ถึงเวลาที่ต้องปรับและเปลี่ยน เพื่อให้ “อยู่รอด” ได้ในยุคปัจจุบัน และ 8 ต่อไปนี้ คือคำตอบของโจทย์ IT อันจะนำพาความยั่งยืนมาสู่ธุรกิจและหน่วยงานของคุณ


2 บริษัทชั้นนำด้าน IT อย่าง iknowplus จับมือ The Strategence ตกผลึกหาคัมภีร์เคล็ดลับความสำเร็จให้แก่ธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ด้วยหลัก 8 Digital Transformation Module คัมภีร์ IT ที่เกิดจากการร่วมระดมสมองบนวิถี NEW NORMAL ช่วยฝ่าวิกฤตการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้อย่างไร นี่คือโอกาสทองที่สำหรับองค์กรและหน่วยงานที่ต้องการก้าวเข้าสู่วิถีการดำเนินงานในรูปแบบ DIGITAL เต็มตัวอย่างเต็มคุณภาพและประสิทธิภาพ


1. STRATEGIC FORESIGHT & ASSESSMENT นี่คือสิ่งแรกที่ทุกหน่วยงานและธุรกิจต้องทำ เพื่อให้รู้จักตัวตนที่ตนเองเป็นและกำหนดทิศทางที่ต้องการจะเป็น ขององค์กร ทั้งในเชิงกลยุทธ์, ทิศทางในการเปลี่ยนแปลงและ ความจำเป็นในการประเมินผล โดยผู้บริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งสายธุรกิจ, สาย IT, สายการเงิน และ Operation ขั้นตอนนี้ หน่วยงานและธุรกิจ จะทำพร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ร่วมกันระดมสมองเพื่อสำรวจอนาคตและวิเคราห์ทิศทางของธุรกิจและตลาด เพื่อคาดการณ์โอกาส, ความท้าทาย, ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน และ ว่าจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนไหนบ้าง


2. DIGITAL TRANSFORMATION ROADMAP กระบวนการนี้สำคัญไม่แพ้กัน เป็นการกำหนดบทบาทในการออกแบบและวางแนวทางการขับเคลื่อนองค์กร โดยเริ่มจากการทำ Roadmap เพื่อให้องค์กรสามารถกำหนดเป้าหมายและการวัดผลเชิงกลยุทธ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในแต่ละช่วงเวลา ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว


3. IDEA CREATION / DESIGN THINKING เมื่อกำหนดเป้าหมายและการวัดผลแต่ละช่วงเวลาแล้ว สิ่งจำเป็นที่ต้องทำต่อมา คือการคิดหาแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นให้ได้ ขั้นตอน IDEA CREATION / DESIGN THINKING จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้ทีมงานสามารถระดมสมอง สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การกำหนดรูปแบบของ SOLUTION


4. TECHNOLOGY EXPLORER เป็นเรื่องของการสำรวจและประเมินเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ เพื่อคัดเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดในการสนับสนุนรูปแบบ solution ที่กำหนด โดยพิจารณาจากมุมมองต่างๆ เช่น Standard, Regulations, Features & Functions, Use Cases, การลงทุน


5. TURNING IDEAS TO Minimum Viable Product (MVP PROTOTYPE) ในกรณีที่ไม่มั่นใจว่าเทคโนโลยีที่เลือกจากขั้นตอน technology explorer สามารถตอบโจทย์ของ solution ที่กำหนดไว้ได้ได้หรือไม่ ขั้นตอนนี้จะนำ เทคโนโลยีที่เลือกเหล่านั้นมาทดลองผสมผสานทำงานเชื่อมต่อกัน ในรูปแบบการจำลองต้นแบบ (mock-up) หรือการทำ prototype เพื่อพิสูจน์และแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยีเหล่านั้นสามารถสนับสนุน solution ที่ได้กำหนดไว้จริง


6. TECHNOLOGY EVALUATION เป็นขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบเทคโนโลยีที่เลือกมา เพื่อให้เข้าใจข้อจำกัดต่างๆของเทคโนโลยี และเพื่อความมั่นใจว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นมีความเหมาะสมสามารถสนันสนุนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างยั่งยืน


7. ENTERPRISE IT MODERNIZATION เมื่อเลือกเทคโนโลยีที่สนับสนุน solution แล้ว จะต้องนำมาประยุกต์กับเครื่องมือเดิมที่มี การทำ IT Modernization จะทำให้องค์กรเข้าใจสภาพแวดล้อมของไอทีที่เป็นอยู่ สามารถวางแผนงานและกำหนดแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนา ทั้งแนวทางปรับปรุงต่อยอดระบบเดิม หรือพัฒนาใหม่ การทำแผน IT Modernization อาจจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีตามที่ต้องการ


8. PROJECT MANAGEMENT การบริหารจัดการให้โปรเจ็คต่างๆขององค์กรดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพท์เป็นไปตามจุดประสงค์และตามระยะเวลาที่กำหนด การบริหารโครงการรวมถึงการอบรมทีมงานเพื่อกำหนดแผนและขอบเขต, การตรวจสอบความคืบหน้า, การบริหารความเสี่ยง การรายงานและวัดผลต่างๆ ตามตัวชี้วัดของโปรเจ็ค


ถ้าหน่วยงานหรือธุรกิจของคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาเพื่อทำ 8 Digital Transformation Module


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ iknowplus email : [email protected] Tel : 02 048 7272


Comments


bottom of page